แบนเนอร์ Cancer Care

ใช้เงินหลักร้อยสร้างหลักประกันเงินล้าน มะเร็งสามารถรักษาได้ หากรู้ตัวเร็วและรักษาตั้งแต่ต้น

โดยวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย และการวินิจฉัยของแพทย์

แบนเนอร์ Cancer

ตารางผลประโยชน์ โตเกียว แคนเซอร์ แคร์

ข้อผลประโยชน์ (บาท)แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
ก.ผลประโยชน์สูงสุตต่อรอบปีกรมธรรม์1,000,0003,000,0005,000,000
ข. ผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญาประกันภัย 3,000,0009,000,00015,000,000
1ค่าใช้จ่ายระหว่างการวินิจฉัยก่อนการรักษาโรคมะเร็ง ต่อปักรมธรรม์
1.1

1.2

ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด

ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาพยาบาลสำหรับโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์
2.1ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)5,000 (ต่อวัน)7,500 (ต่อวัน)10,00 (ต่อวัน)
2.2

2.3

ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล

ค่าศัลยกรรมเสริมสร้าง

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด

ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4ค่ารักษาโรคมะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก
2.4.1ค่ารักษาโรคมะร็งโดยเคมีบำบัด รังสีรักษา การฉายรังสีสเตอรีโอแทคติก (Stereotactic Radiotherapy)

และ การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด

ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4.2ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัต (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation)

การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy)

100,000 (ต่อปีกรมธรรม์)300,000 (ต่อปีกรมธรรม์)500,000 (ต่อปีกรมธรรม์)
2.4.3ค่ายาที่รักษาผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ยาต้านอาการคลื่นไส้ ยาต้านการแพ้ ยาต้าน อาการเวียนศีรษะ และยาบรรเทาอาการเจ็บปวด100,000 (ต่อปีกรมธรรม์)150,000 (ต่อปีกรมธรรม์)200,000 (ต่อปีกรมธรรม์)
2.5ค่าใช้จ่ายในการเก็บไข่ เก็บอสุจิ และตัวอ่อน กรณีเป็นผลจากโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์50,000 (ต่อปีกรมธรรม์)75,000 (ต่อปีกรมธรรม์)100,000 (ต่อปีกรมธรรม์)
3ค่าใช้จ่ายระหว่างการพักฟื้นหลังการรักษาโรคมะเร็ง
3.1

3.2

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)

ค่าการติดตามผลหลังการรักษา (ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังเสร็จสิ้นการรักษา)

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด

ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

3.3ค่าตรวจหลังการรักษาที่เกี่ยวกับการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยวิธี In-Vitro Fertilization (IVF)150,000 (ต่อคอร์ส)200,000 (ต่อคอร์ส)250,000 (ต่อคอร์ส)
3.4ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้ากรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งไดโรคมะเร็งหนึ่ง1,500 (ต่อครั้ง)2,000 (ต่อครั้ง)2,500 (ต่อครั้ง)
3.5ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษสำหรับการพักฟื้นที่บ้าน จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง1,500 (ต่อครั้ง)2,000 (ต่อครั้ง)2,500 (ต่อครั้ง)
3.6ค่าปรึกษาทางจิตวิทยา จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนั่ง1,500 (ต่อครั้ง)2,000 (ต่อครั้ง)2,500 (ต่อครั้ง)
3.7ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน (TCM) จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง1,500 (ต่อครั้ง)2,000 (ต่อครั้ง)2,500 (ต่อครั้ง)
3.8ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์50,000 (ต่อกรมธรรม์)75,000 (ต่อกรมธรรม์)100,000 (ต่อกรมธรรม์)
3.9ค่าวิกผม1,000 (ต่อกรมธรรม์)2,000 (ต่อกรมธรรม์)3,000 (ต่อกรมธรรม์)
4ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.1ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด

ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

4.2ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง50,00075,000100,000

สอบถามข้อมูล ขอคำปรึกษาฟรี

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อแบบประกันที่เหมาะสมและดีที่สุด สำหรับคุณ